OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Led Europe Sp. z o.o.

1.
LED Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod: 93-491), ul. Starogardzka 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000722455, NIP: 7732485710, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł (dalej: Importer) udziela nabywcy importowanych przez siebie towarów (dalej: Nabywca) gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży towaru przez Importera lub dystrybutora towarów, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji, na te importowane przez siebie towary, eksploatowane na terenie Polski, co następuje na podstawie poniższych warunków.
2.
Gwarancją objęte są wady fizyczne części elektronicznych lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, tj. wady ukryte powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych elementów elektronicznych. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towarów, jak również zużycia spowodowanego wykorzystywaniem ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
3.
Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych są w szczególności właściwy sposób przechowywania i prawidłowy montaż urządzeń, wykonany przez wykwalifikowany personel posiadający niezbędne uprawnienia, oraz prawidłowa, zgodna z instrukcją obsługi eksploatacja.
4.
Towary objęte gwarancją powinny być przechowywane i eksploatowane w warunkach i sposób określony w instrukcji montażu i obsługi dołączonej do urządzeń.
5.
Uprawnienia gwarancyjne wyłączone są w szczególności, gdy dokonano ingerencji w urządzenie (system),w tym jego przeróbki, samowolnej naprawy, zastosowano lub użytkowano niezgodnie z jego przeznaczeniem, zainstalowano urządzenia lub komponenty innego producenta. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, mechanicznych, termicznych, chemicznych, nieprawidłowej instalacji, eksploatacji oraz naturalnego zużycia, w szczególności materiałów eksploatacyjnych takich jak pakiety akumulatorów, źródła światła, itp.
6.
W przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzenie, zainstalowania, konserwowania i serwisowania urządzenia przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień następuje natychmiastowa utrata uprawnień z tytułu gwarancji.
7.
Nabywca pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych zobowiązany jest złożyć reklamację, prawidłowo wypełniając „Kartę zgłoszenia reklamacyjnego” i przesyłając ją na adres reklamacje@led-europe.pl w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, a po zarejestrowaniu zgłoszenia i uzgodnieniu warunków przesyłki dostarczyć reklamowany towar do siedziby Importera. Zgłoszenie musi zawierać szczegółowy opis stwierdzonej usterki, oraz posiadać załączony dowód nabycia reklamowanego towaru (dokument sprzedaży), datę stwierdzenia wady, dokument potwierdzający instalację urządzenia przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, podpis składającego zgłoszenie.
8.
Rozpatrzenie zgłoszenia niezawierające informacji określonych w pkt. 7 zostaje automatycznie wstrzymane do czasu uzupełnienia danych niezbędnych do jego rozpatrzenia.
9.
Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji towaru, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych danych i informacji. Gwarancja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do siedziby Importera, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona reklamacja wymagała szczegółowych badań technicznych lub uzyskania dodatkowych informacji, czas niezbędny do przeprowadzenia badań technicznych lub uzyskania dodatkowych informacji automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
10.
W ramach gwarancji Importer może dokonać wg własnej decyzji nieodpłatnej naprawy, lub wymiany na wolne od wad, wszystkich elementów podlegających gwarancji, które zostaną uznane i potwierdzone przez Importera, jako wadliwe. Importer może również zwrócić Nabywcy zapłaconą cenę za towar, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Termin wykonania zobowiązania gwarancyjnego wynosi 14 dni od daty uznania reklamacji, i może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Importera. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.
11.
W przypadku zasadnej reklamacji Importer pokryje koszty dostarczenia towaru do jego siedziby z siedziby Nabywcy oraz koszt zwrotnego dostarczenia towaru do siedziby Nabywcy.
12.
Importer nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą uszkodzonych towarów.
13.
Importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki związane z niesprawnością reklamowanych towarów.
14.
W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem ponosi Nabywca.
15.
Postępowanie reklamacyjne kończy sporządzenie protokołu reklamacyjnego.
17.
Importer zastrzega sobie prawo do weryfikacji wady towaru objętego gwarancją oraz naprawy w miejscu, w którym towar jest eksploatowany, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od Nabywcy. Niezapewnienie dostępu przez Nabywcę przedstawicielom Importera do reklamowanego urządzenia na żądanie traktuje się, jako odstąpienie od reklamacji.
18.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Załącznik:
– Wzór Karty zgłoszenia reklamacyjnego

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Led Europe Sp. z o.o.
Produkty z 5-cio Letnią Gwarancją

1.
LED Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod: 93-491), ul. Starogardzka 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000722455, NIP: 7732485710, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł (dalej: Importer) udziela nabywcy importowanych przez siebie towarów (dalej: Nabywca) gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od daty sprzedaży towaru przez Importera lub dystrybutora towarów, jednak nie dłużej niż 72 miesięcy od daty produkcji, na te importowane przez siebie towary, eksploatowane na terenie Polski, co następuje na podstawie poniższych warunków.
2.
Gwarancją objęte są wady fizyczne części elektronicznych lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, tj. wady ukryte powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych elementów elektronicznych. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towarów, jak również zużycia spowodowanego wykorzystywaniem ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
3.
Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych są w szczególności właściwy sposób przechowywania i prawidłowy montaż urządzeń, wykonany przez wykwalifikowany personel posiadający niezbędne uprawnienia, oraz prawidłowa, zgodna z instrukcją obsługi eksploatacja.
4.
Towary objęte gwarancją powinny być przechowywane i eksploatowane w warunkach i sposób określony w instrukcji montażu i obsługi dołączonej do urządzeń.
5.
Uprawnienia gwarancyjne wyłączone są w szczególności, gdy dokonano ingerencji w urządzenie (system),w tym jego przeróbki, samowolnej naprawy, zastosowano lub użytkowano niezgodnie z jego przeznaczeniem, zainstalowano urządzenia lub komponenty innego producenta. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, mechanicznych, termicznych, chemicznych, nieprawidłowej instalacji, eksploatacji oraz naturalnego zużycia, w szczególności materiałów eksploatacyjnych takich jak pakiety akumulatorów, źródła światła, itp.
6.
W przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzenie, zainstalowania, konserwowania i serwisowania urządzenia przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień następuje natychmiastowa utrata uprawnień z tytułu gwarancji.
7.
Nabywca pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych zobowiązany jest złożyć reklamację, prawidłowo wypełniając „Kartę zgłoszenia reklamacyjnego” i przesyłając ją na adres reklamacje@led-europe.pl w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, a po zarejestrowaniu zgłoszenia i uzgodnieniu warunków przesyłki dostarczyć reklamowany towar do siedziby Importera. Zgłoszenie musi zawierać szczegółowy opis stwierdzonej usterki, oraz posiadać załączony dowód nabycia reklamowanego towaru (dokument sprzedaży), datę stwierdzenia wady, dokument potwierdzający instalację urządzenia przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, podpis składającego zgłoszenie.
8.
Rozpatrzenie zgłoszenia niezawierające informacji określonych w pkt. 7 zostaje automatycznie wstrzymane do czasu uzupełnienia danych niezbędnych do jego rozpatrzenia.
9.
Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji towaru, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych danych i informacji. Gwarancja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do siedziby Importera, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona reklamacja wymagała szczegółowych badań technicznych lub uzyskania dodatkowych informacji, czas niezbędny do przeprowadzenia badań technicznych lub uzyskania dodatkowych informacji automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
10.
W ramach gwarancji Importer może dokonać wg własnej decyzji nieodpłatnej naprawy, lub wymiany na wolne od wad, wszystkich elementów podlegających gwarancji, które zostaną uznane i potwierdzone przez Importera, jako wadliwe. Importer może również zwrócić Nabywcy zapłaconą cenę za towar, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Termin wykonania zobowiązania gwarancyjnego wynosi 14 dni od daty uznania reklamacji, i może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Importera. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.
11.
W przypadku zasadnej reklamacji Importer pokryje koszty dostarczenia towaru do jego siedziby z siedziby Nabywcy oraz koszt zwrotnego dostarczenia towaru do siedziby Nabywcy.
12.
Importer nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą uszkodzonych towarów.
13.
Importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki związane z niesprawnością reklamowanych towarów.
14.
W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem ponosi Nabywca.
15.
Postępowanie reklamacyjne kończy sporządzenie protokołu reklamacyjnego.
17.
Importer zastrzega sobie prawo do weryfikacji wady towaru objętego gwarancją oraz naprawy w miejscu, w którym towar jest eksploatowany, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od Nabywcy. Niezapewnienie dostępu przez Nabywcę przedstawicielom Importera do reklamowanego urządzenia na żądanie traktuje się, jako odstąpienie od reklamacji.
18.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Załącznik

Wzór Karty zgłoszenia reklamacyjnego

Miejscowość, data
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko
Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy.

Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
• nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem